Historia - Zespół Szkół Specjalnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas
Początkiem kształcenia specjalnego w Białej Podlaskiej było zorganizowanie klas specjalnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 1982/83. Funkcjonowały wówczas tylko dwie klasy, a mianowicie klasa I oraz V. Byli to uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim z Białej Podlaskiej i okolic.
Od dnia 1 marca 1983 roku decyzją Inspektora Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej mgr Alina Sucharzewska została powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej. Praca szkolna w tym okresie była bardzo trudna, a składało się na to szereg przyczyn. Jedną z nich był brak właściwych pomocy dydaktycznych. Obawy budziła także nieskonkretyzowana przyszłość funkcjonowania nowo powołanej Szkoły Podstawowej Specjalnej. W dużym stopniu pracę utrudniała nieodpowiednia i mało przychylna atmosfera ze strony opinii publicznej.
16.06.1983 roku Szkoła Podstawowa Specjalna w Białej Podlaskiej zmienia swoją siedzibę. Otrzymała ona dwie kondygnacje budynku przy ulicy Kopernika 7 po Szkole Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej. Od września 1983 roku rozpoczęła pracę 8-klasowa Szkoła Podstawowa Specjalna w o wiele lepszych warunkach lokalowych i ze zwiększoną liczbą uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi Szkoła funkcjonowała w budynku przy ulicy Kopernika przez trzy lata. W okresie tym nastąpiły niewielkie zmiany organizacyjne szkoły, a mianowicie w roku szkolnym 1984/85 utworzono klasę życia dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym. Przez następne dwa lata pracy utworzono klasę życia .
Po trzech latach funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Białej Podlaskiej placówka została zlokalizowana w nowo wybudowanym pawilonie szkolnym przy ulicy Akademickiej 8. Pawilon ów znajdował się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 15 i Studium Nauczycielskiego. Jednak piękny, nowy budynek nie spełniał wszystkich oczekiwań i nadziei pracowników oraz uczniów szkoły. Liczba sal nadal była zbyt mała i po raz kolejny zaistniała konieczność dzielenia dotychczasowych dużych sal na mniejsze.
W roku szkolnym 1987/88 stan posiadania Szkoły Podstawowej Specjalnej zmniejszył się o świetlicę szkolną, gdyż umiejscowiona została tam klasa zerowa ze Szkoły Podstawowej Nr 2. Od tego również roku szkolnego zlikwidowano funkcjonowanie klasy życia odsyłając jej uczniów do szkoły życia w Zalutyniu. Na wniosek Kuratora Oświaty i Wychowania mgr Eugeniusza Wińskiego powołano Filię Szkoły Podstawowej Specjalnej na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białej Podlaskiej. Filia rozpoczyna swoją działalność od września 1987 roku i obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 18 lat, przebywające na oddziałach szpitalnych. Kierownikiem filii została p. Regina Wińska. 
Po pięciu latach pracy szkoły Rada Pedagogiczna wnioskowała o konieczność objęcia całodobową opieką wychowawczą pewnej grupy uczniów dojeżdżających oraz dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Dyrekcja nieustannie czyniła starania o pozyskanie lokalu na internat lub przyznanie dzieciom miejsc w nowo wybudowanej bursie międzyszkolnej. Jednak, pomimo poparcia organizacji społeczno-politycznych, z powodu trudnej sytuacji lokalowej oświaty oraz braku zrozumienia wielu ludzi, czynione starania nie przyniosły pożądanego rezultatu. W roku 1987 Szkoła Podstawowa Specjalna pozyskała zakład opiekuńczy. Została nim Spółdzielnia Inwalidów "Elremet" w Białej Podlaskiej, która wspierała pracę szkoły oraz sytuację dzieci specjalnej troski.
W 1989 roku, po rozwiązaniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), oświata miasta Biała Podlaska otrzymała budynek po Komitecie Wojewódzkim PZPR przy ulicy Warszawskiej 11. Władze oświatowe zadecydowały o przeniesieniu Szkoły Podstawowej Specjalnej do części budynku, w którym to otrzymała swoje pomieszczenia również Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa i Młodzieżowy Dom Kultury. Małe, biurowe pomieszczenia wymagały przystosowania na sale lekcyjne, a co za tym idzie, kapitalnego remontu. Prace adaptacyjne trwały przez całe wakacje 1989 roku. Rodzice wraz z nauczycielami ofiarnie włączyli się do prac związanych z przeniesieniem majątku szkolnego oraz adaptacją klasopracowni.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1992/93 funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Barbara Trochimiuk i stanowisko to piastuje ona do chwili obecnej. Kolejne lata funkcjonowania placówki to nieustanna walka o polepszenie warunków lokalowych szkoły, warunków pełnego rozwoju uczniów i możliwości korzystania przez nich ze wszystkich, coraz to nowszych, pomocy dydaktycznych. W listopadzie roku 1997 nauczaniem objęto dzieci przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli i utworzono tam grupę rewalidacyjno-wychowawczą. Kolejna taka grupa powstaje we wrześniu następnego roku. W 1998 roku rozpoczęto także nauczanie indywidualne dzieci przebywających w DPS w Kozuli. Od momentu wprowadzenia reformy oświatowej, we wrześniu 1999 roku, na podwalinach ośmioklasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej, zostaje utworzony Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej. W jego skład wchodzą: sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna oraz trzyletnie Gimnazjum Specjalne.
Po wielu staraniach pani dyrektor Barbary Trochimiuk oraz dzięki przychylności władz oświatowych i miejskich w październiku 2000 roku udaje się pozyskać i zaadaptować budynek po żłobku przy ulicy Waryńskiego 3. W tym budynku szkoła funkcjonuje do sierpnia 2009 roku.
Od września 2009 roku Zespół Szkół Specjalnych został przeniesiony do budynku przy ulicy Orzechowej 58. Dzięki staraniom rodziców, a także nauczycieli i administracji budynek w czasie trwania wakacji został odremontowany i przygotowany na wejście uczniów w raz  nowym  rokiem  szkolnym. W ten sposób budynek, który jest siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych, został przystosowany do tego, aby mogły się w nim uczyć dzieci ze wszystkimi rodzajami dysfunkcji rozwojowych
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego