RODO - Zespół Szkół Specjalnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
·         Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, reprezentowany przez Dyrektora.

 ·         Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@bialapodlaska.pl
 
·         Dane osobowe ucznia wraz z danymi rodzica/opiekuna przetwarzane będą w celach związanych z:
 
·         prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego, realizacją procesu edukacyjnego oraz prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9  ust. 2 lit. g RODO w związku z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów;
·         promocją szkoły, w tym w szczególności: publikacją wizerunku, danych osobowych (imienia, nazwiska i klasy) i osiągnięć na stronach administrowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej lub wykorzystania tych danych w materiałach informacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych szkoły, np. stronach internetowych, folderach, prezentacji, filmach i innych. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażona przez Państwo zgoda.
 
·         Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan i inne na wniosek np. PPP, Sąd, MOPS.
 
·         Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole, w czasie wykorzystywania materiałów promujących szkołę - bez ograniczeń czasowych lub zgodnie z określonymi przepisami prawa.
 
·         W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie wymienione prawa wymagają formy pisemnej.
 
·         W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 
·         W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 
·         Podanie danych osobowych dziecka (ucznia) jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Zespołu Szkół Specjalnych wobec Państwa dziecka.
 
·         W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego