RODO - Zespół Szkół Specjalnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
·         Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, reprezentowany przez Dyrektora.

 ·         Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@bialapodlaska.pl
 
·         Dane osobowe ucznia wraz z danymi rodzica/opiekuna przetwarzane będą w celach związanych z:
 
·         prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego, realizacją procesu edukacyjnego oraz prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9  ust. 2 lit. g RODO w związku z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów;
·         promocją szkoły, w tym w szczególności: publikacją wizerunku, danych osobowych (imienia, nazwiska i klasy) i osiągnięć na stronach administrowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej lub wykorzystania tych danych w materiałach informacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych szkoły, np. stronach internetowych, folderach, prezentacji, filmach i innych. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażona przez Państwo zgoda.
 
·         Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan i inne na wniosek np. PPP, Sąd, MOPS.
 
·         Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole, w czasie wykorzystywania materiałów promujących szkołę - bez ograniczeń czasowych lub zgodnie z określonymi przepisami prawa.
 
·         W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie wymienione prawa wymagają formy pisemnej.
 
·         W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 
·         W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 
·         Podanie danych osobowych dziecka (ucznia) jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Zespołu Szkół Specjalnych wobec Państwa dziecka.
 
·         W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:
 
1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej z siedzibą ul. Orzechowa 58, 21-500 Biała Podlaska, reprezentowany przez Dyrektora;
 
2)      Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@bialapodlaska.pl;
 
3)      Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej
z pracownikiem umowy o pracę. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 
4)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądy, Policja) oraz podmiotom współpracującym ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich;
 
5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami;
 
6)      przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 
7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 
8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 
9)      W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
Klauzula Informacyjna – Monitoring Szkolny
dla Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 
 
1.      Administratorem danych osoby zarejestrowanej przez system monitoringu szkolnego jest Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy ul. Orzechowej 58, 21-500 Biała Podlaska;
2.      Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: iod@bialapodlaska.pl,
3.      Dane osobowe rejestrowane przez monitoring szkolny dotyczą wizerunku osoby zarejestrowanej.
4.      Monitoring stosowany jest w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz ochrony mienia.
5.      Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z art. 108a Ustawy prawo oświatowe.
6.      Dane osób zarejestrowanych mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sądy, Policja).
7.      Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą przekazywane do państw trzecich
8.      Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni, po czym zostaną nadpisane.
9.      Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.  W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego